მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

თბილისში, ბუკიას ბაღში მცირე მეურნეების პროდუქციის საახალწლო აქცია-ბაზრობა გაიმართებაპრესრელიზი


თბილისში,ბუკიასბაღშიმცირემეურნეებისპროდუქციისსაახალწლოაქცია-ბაზრობაგაიმართება


24და25დეკემბერს, 11:00-იდან 18:00საათამდე, პეკინისგამზირზე, ბუკიასბაღში, მეტროსადგურ „ტექნიკურიუნივერსიტეტის“ მიმდებარეტერიტორიაზე,ოქსფამისსაქართველოს წარმომადგენლობადა ბიომეურნეობათაასოციაცია„ელკანა“ მართავენმცირე მეურნეებისადა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისპროდუქციისსაახალწლოგამოფენა-ბაზრობასდევიზით -

„მოვითხოვთსასურსათოსუვერენიტეტს!“. გამოფენა-ბაზრობა იმართებაპროექტის-„ეროვნული

სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის სრულყოფა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერა“ -

ფარგლებში,და იგიხორციელდება ევროკავშირისფინანსურიმხარდაჭერით.


გამოფენა-ბაზრობაზეწარმოდგენილიიქნება სოფლის მეურნეობის მრავალფეროვანი,საღი და ხარისხიანიპროდუქცია,რომელსაცმომხმარებელიუშუალოდმეურნეებისაგანშეიძენს.


გამოფენა-ბაზრობის მიზანია,რომმცირეფერმერთათვისბაზრებიხელმისაწვდომიიყოსდა საშუალებაშეუქმნას ფერმერს უშუალოკავშირიდაამყაროსმომხმარებელთან,რათა,ერთისმხრივ, მომხმარებელმაშეძლოს საღიადგილობრივიპროდუქტისშეძენა, ხოლო,მეორემხრივ,ხელი შეუწყოსმცირემეურნეებისეკონომიკურგაძლიერებას.გამოფენა-ბაზრობა ასევემიზანადისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას სასურსათო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვათემაზე. წლევანდელიბაზრობის მთავარითემაიქნებასასურსათოსუვერენიტეტი. ტერმინი„სასურსათო სუვერენიტეტი“ 1996წლიდანგაჩნდადაგულისხმობს სურსათის მწარმოებლების, რეალიზატორებისადამომხმარებლების ერთობლივმონაწილეობასსასურსათო პოლიტიკისფორმირებაში.


სასურსათოსუვერენიტეტისათვისმთავარიაარა საბაზრო და კორპორაციულინტერესები, არამედიმხალხისსაჭიროებები, ვინცაწარმოებს, ავრცელებსდამოიხმარსსურსათს.შესაბამისად ესკონცეფციაითვალისწინებს სურსათისწარმოებასადგილობრივადაგროეკოლოგიური მეთოდებით, რათამომხმარებელმაშეძლოსმოიხმაროსსაღიდაადგილობრივი კულტურისათვის დამახასიათებელისურსათი.


სასურსათოუსაფრთხოების გამოწვევებისდაძლევისერთ-ერთიმექანიზმიმცირე მეურნეებისგანვითარებადა მათთვის ადგილობრივიბაზრებისხელმისაწვდომობისმხარდაჭერაა, რაცთავისთავად გაზრდის ადგილობრივიდივერსიფიცირებულიპროდუქციისწარმოებას.


გამოფენა-ბაზრობაშიმონაწილეობით მოქალაქეები დაადასტურებენ,რომ ისინი მხარს უჭერენსასურსათო სუვერენიტეტს, მცირემეურნეობებისგანვითარებასა დაადგილობრივი პროდუქციისწარმოებისგაზრდას.


მედიისთვისსაკონტაქტოპირები:

დანითაბუკაშვილი,ბიომეურნეობათა ასოციაცია„ელკანა“,პროექტისმენეჯერიfs@elkana.org.ge

ნინო გვიანიშვილი,ოქსფამისაქართველო, კომუნიკაციებისოფიცერი:ngvianishvili@oxfam.org.uk