მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

საქართველოს ფერმერთა კოოპერატივების კვლევის ანგარიში

კვლევა ჩაატარა ელკანამ 2016 წლის აგვისტოდან ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში, IFAD-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მებაღეობა-მებოსტნეობის ინკლუზიურ ღირებულებათა ჯაჭვის ხელშეწყობა სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთსა და მოლდოვაში“ ფარგლებში. პროექტს ხელმძღვანელობს ორგანიზაცია AGROinform.
Cooperative Research Georgia-Geo.pdf